بررسی ایندکس بودن ژورنال در سایت ISI

در ایران ملاک ارزشیابی پژوهش ها، چاپ مقاله می باشد و آنچه مهم است ژورنالی است که مقاله را به چاپ می رساند. به بیانی دیگر ارزش تحقیق با مقاله استخراجی از آن و انتشار در مجله ISI مشخص می شود.