انتخاب بهترین مجله ISI

نکاتی که قبل از ارسال یک مقاله ISI باید رعایت شود:

  1. رفرنس فارسی که در Google Scholar نمایه نشده باشد مجاز نیست

  2. ارجاع به مقالات کنفرانسی در یک مقاله ISI معتبر نیست

  3. پایان نامه به عنوان رفرنس قابل ارجاع نیست

  4. بین 2 تا 5 رفرنس از ژورنال انتخابی در مقاله باید درج شود (کمک به افزایش احتمال پذیرش مقاله)

 

روش های انتخاب و تایید مجله ISI

  1. بهترین روش انتخاب ژورنال هم سطح کیفیت مقاله، رفرنس های خود مقاله می باشد

  2. برای چک کردن درجه اعتباری ژورنال باید از سایت های Impactfactor.ir و thomson reuters ) http://mjl.clarivate.com) استفاده کنید

  3. برای معرفی مجله نیز می توان از سایت های زیر استفاده کرد

https://journalfinder.elsevier.com

https://www.journalguide.com

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/find-a-journal/index.html

https://journalsuggester.springer.com

 

برای کلیه ژورنال های مورد تایید وزارت علوم اکسپت تضمینی گرفته می شود

لیست ژورنال های ISI مورد تایید وزارت علوم با ایمپکت فاکتور (JCR IF) را در اینجا ببینید

برای مشاوره و یا سفارش می توانید از فرم زیر استفاده نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
25 + 8 =