پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی اولین بار توسط شرینگ در سال 1995 طراحی شد. این پرسشنامه دارای 70 سوال است. اما بعدا این پرسشنامه توسط منصوری مورد بررسی قرار گرفت و برخی سوالات به دلیل بعضی از مسائل ازجمله عدم تطابق با فرهنگ ایران حذف شد. در نتیجه پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ بعد از هنجار شدن در ایران، شامل 33 سوال شده است. این پرسشنامه 33 سوالی در تحقیقات مختلف توسط روانشناسان و سایر پژوهشگران برای اندازه‌گیری هوش هیجانی اعضای جامعه آماری مورد استفاده قرار گرفته است.

دانلود رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

برای دانلود رایگان فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی 33 سوالی شرینگ روی لینک زیر کلیک کنید:

مولفه‌های اندازه گیری شده در پرسشنامه هوش هیجانی

در این پرسشنامه پنج مولفه خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزی، هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی اندازه گیری می‌شود. در پرسشنامه هوش هیجانی، سوالات 1، 9، 15، 20،21، 26، 31 خودانگیزی، سوالات 6، 10، 12، 14، 24، 27، 32، 33 خودآگاهی، سوالات 2، 5، 11، 16، 18، 23، 30 خودکنترلی، سوالات 3، 4، 17، 22، 25، 29 هوشیاری اجتماعی و سوالات 7، 8، 13، 19، 28 مهارت اجتماعی فرد پاسخ دهنده را می‌سنجد.

پایایی پرسشنامه

پایایی این پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS توسط منصوری محاسبه شد. او α کرونباخ را برابر با 0.85 به‌دست آورد که نشان‌دهنده پایایی پرسشنامه است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه بررسی پایایی پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی

در این پرسشنامه از مقیاس 5 نقطه‌ای طیف لیکرت ( مانند همیشه، اغلب اوقات، گاهی اوقات، به ندرت، هیچ وقت) استفاده شده است. برای وارد کردن اطلاعات افراد پاسخ‌دهنده در نرم افزار SPSS باید نخست پاسخ هر کدام از سوالات را نمره‌گذاری کرد. در سوالات 33, 28, 22, 20, 18, 14, 12, 10 ,9 نمرات (الف 5، ب 4، ج 3، د 2، ه 1) و برای سایر سوالات، نمرات (الف 1، ب 2، ج 3، د 4، ه 5) برای وارد کردن در نرم افزار SPSS درنظر گرفته می‌شود.

برای اطلاع از نحوه وارد کردن اطلاعات پرسشنامه در نرم افزار SPSS، نحوه آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج پرسشنامه به صفحه “آموزش نرم افزار SPSS” از سایت آموزش فنی و حرفه ای موسسه مشاورها مراجعه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
5 + 1 =