نمونه پایاننامه کارشناس ارشد فیزیک

نمونه پایاننامه کارشناس ارشد فیزیک موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند. از طریق مقایسه کار خود با پایاننامه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پایاننامه پی برد.

لازم به ذکر است پایاننامه های قرار گرفته در ادامه ، پایاننامه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه مشاورها در مورد صحت و یا کیفیت این پایاننامه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پایاننامه کارشناس ارشد فیزیک

موضوع:

بررسی شیوع بالای آرتیفکت سپتوم در اسکن پرفیوژن قلبی در بیماران با افزایش فشار بطن راست در دیاستول

چکیده:

تصویر برداری از خونرسانی عضله قلب به علت ساختار مداخله به دقت و حساسیت بالایی نیاز دارد لذا تشخیص آرتیفکت موجود در این تصاویر و کاهش موارد مثبت کاذب مستلزم تجربه و دقت تشخیصی بالایی از سوی پزشک هسته ای برای گزارش این آرتیفکت ها می باشد.

روش اجرا :

مطالعه مورد نظر از نوع غیر مداخله ای و مقایسه جفت میباشد. این مطالعه در سال 1393 در مرکز پزشکی هسته ای قلب الزهرا آموزش انجام شده است. 200 نفر از بیماران کاملا به صورت تصادفی اتتخاب شدند و معیار انتخاب اکو بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان و بخصوص بحث فشار بطن راست در آنان بود روش معمول که در این مرکز آموزش انجام می شود به این صورت می باشد که به افراد حدود 20-25 میلی کوری تکنسیم سیستا می بی شرکت پارس ایزوتوپ وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران، به صورت داخل وریدی تزریق می گردد و فاز استرس اسکن به فاصله ی 1-5 ، 1 ساعت پس از تزریق، آموزش انجام می گیرد.

نتیجه گیری :

نتایج به دست آمده تایید کننده رابطه معنی دار آرتیفکت سپتوم و مشکلات بطن راست از جمله فشار بطن راست بود.

دانلود

نمونه پایاننامه کارشناس ارشد فیزیک 2

موضوع:

بررسی نظری معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ایزوتوپهای هیدرو‍‍‍‍ژن

چکیده:

نظریه اختلال مکانیک آماری انتخاب مناسبی برای محاسبه معادله حالت مخلوط دوتایی در گستره وسیعی از دما و چگالی می¬باشد. اجزاء تشکیل دهنده مخلوط توسط پتانسیل دو جمله¬ای شامل دافعه کوتاه برد و جاذبه بلند برد exp-6 باکینگهام باهم برهمکنش می¬کنند. از آنجاییکه دوتریوم و تریتیوم عناصری سبک می¬باشند، اثر کوانتمی توسط تصحیح مرتبه اول در قالب بسط ویگنر-کریکوود اعمال می¬شود.

در این پژوهش از تابع توزیع شعاعی استفاده نمودیم که در دما و چگالی بالا نتایج قابل قبولی می¬دهد. علاوه بر این ما تأثیر مقادیر مختلف چگالی¬، دما و کسر مولی تریتیوم را بر روی خواص مخلوط D_2 – T_2بر پایه نظریه اختلال مکانیک آماری مورد مطالعه قرار داده¬ایم. در انتها، معادله حالت مخلوط D_2 – T_2در بازه وسیعی از چگالی و دما پیشبینی شده است.

دانلود

موضوع:

بررسی و بهینه‌یابی روش درمانی NCT با استفاده از جاذب‌های مختلف نوترونی به کمک کد شبیه‌سازی MCNP4C

چکیده:

یکی از روشهای نوین موثر جهت درمان غدد بدخیم در مغز سر، روش جذب پرتوهای نوترونی بر ماده10B که تزریق شده به بافت تومور مغزی است میباشد. این روش به روش نوترون تراپی با بور مشهور است. ایزوتوپ بور 10B دارای سطح مقطع جذب نوترونی بالایی بوده و در اثر جذب نوترونهایی حرارتی تبدیل به ذره لیتیم و آلفا گردیده که با آزادسازی انرژی جنبشی این دو ذره در بافت تومور موجب نابودی آن می گردد.

در این پایاننامه خاص با استفاده از کد شبیه سازی MCNP4C تلاش شده تا با شبیه سازی سر انسان و قرار دادن آن در معرض تابش نوترونها با انرژیهای متفاوت حرارتی و فوق حرارتی به بررسی اشکال مختلف ممکنه ترکیبی از محدوده های مختلف انررژی نوترونی و ابعاد متفاوت تومورها که در مکانهای مختلفی درون مغز قرار گرفته اند به بهترین ترکیب ممکنه از نظر انرژی نوترونی و مقدار ماده بور تزریق شده در تومور بدست آورده و نهایتاً میزان دوز جذب شده در ناحیه تومور و ناحیه بافتهای سالم مغز محاسبه و با یکدیگر مقایسه نمود.

نتایج حاصله به صورت نمودارهایی ارایه گردیدند. نهایتاً ضمن مقایسه نتایج حاصله با نتایج تجربی بدست آمده و کارهای مشابه دیگر در مورد بهبود کارایی این روش پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

دانلود

موضوع:

بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته

چکیده:

در این رساله مدل های هسته ای مطرح و نقاط قوت و ضعف این مدل ها مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. همچنین واکنش هسته ای را مورد بررسی قرار دادیم. سپس با استفاده از مدل کوارک-گلوئونی، انرژی آزاد شده، سطح مقطع و آهنگ واکنش، واکنش های هسته ای محاسبه شد. نتایج به دست آمده با داده های تجربی مقایسه گردید.

این مدل به خوبی می تواند این پدیده ها را توجیه کند و نتایج آن با نتایج تجربی هم خوانی خوبی دارد. لازم به ذکر است که پیش از این بر اساس مدل کوارک- گلوئونی اعداد جادویی به دست آمده و عدد جادویی 184 هم پیش بینی شده است و همچنین فرمولی ساده و متقارن برای انرژی بستگی هسته که تابع Z و N هسته می باشد،به دست آمده است. در این مدل هسته شامل پلاسمایی سوپ مانند از کوارک ها و گلوئون ها می باشد که می توان خواص هسته ها را با توجه به کوارک های محتوایی به جای نوکلئون ها به دست آورد. با توجه به نتایج به دست آمده، این تحقیق را می توان پژوهشی مفید و امیدوار کننده در مورد مدل کوارک – گلوئونی توصیف کرد.

دانلود

موضوع:

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین

چکیده:

در روند حادثه های شدید (Severe Accident) قرص های سوخت دچار تورم شده و سپس باعث وارد کردن آسیب به غلاف سوخت و در نتیجه شکستگی غلاف می گردد. شکستگی غلاف باعث آسیب به میله ی سوخت مجاور و تغییر شار در ناحیه ی مورد نظر و میگردد.

در این تحقیق اثر تورم عناصر سوخت روی شارهای نوترون و گاما با استفاده از کدMCNP4C مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا یک المان سوخت به شکل استوانه ای که حاوی سوخت UO2 با غنای 5% ، طول 4/67 سانتی متر و شعاع 1 سانتی متر است بعنوان هندسهء مسئله در نظر گرفته شده است. سپس یک ترک که ابعاد آن از محور مرکزی سوخت تا سطح خارجی سوخت گسترش می یابد ، روی قرص ایجاد می شود. پس از کامل کردن هندسهء شار نوترونی و شارگامایی برای فواصل مختلف یعنی 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 20 و 50 سانتی متری از محور مرکزی سوخت محاسبه شده است.

شار گاما و نوترون ، همچنین برای ترک هایی با ابعاد مختلف نیز محاسبه گردیده است . نتایج حاصل نشان می دهد که تغییرات شارهای گاما و نوترون برای فواصل 5 سانتی متری و بیشتر تغییرات قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

دانلود

 

نوشتن پایاننامه کارشناس ارشد فیزیک

دپارتمان علوم پایه موسسه مشاورها به منظور مشاوره در نوشتن پایاننامه کارشناس ارشد فیزیک ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته کارشناس ارشد فیزیک ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پایاننامه و طرح های پژوهشی رشته کارشناس ارشد فیزیک اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
8 + 1 =