نمونه پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد

نمونه پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند.از طریق مقایسه کار خود با پایاننامه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پایاننامه پی برد.

لازم به ذکر است پایاننامه های قرار گرفته در ادامه ، پایاننامه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه مشاورها در مورد صحت و یا کیفیت این پایاننامه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پایاننامه اقتصاد

موضوع:

بررسی تاثیر سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی بر عملکرد صنعت بیمه در ایران93

چکیده:

با عنایت به نقش مالکیت شرکت های بیمه و ضرورت کارایی آن به عنوان تامین کننده امنیت در فعالیت های اقتصادی و با توجه به اینکه رشد صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی (ناشی از حق بیمه های دریافتی) است، لذا، افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیت های بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر می شود.
و از آنجاییکه سرمایه گذاری نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند افزایش آن موجب تقویت بازار سرمایه و افزایش بهره وری می شود. در این راستا ست که رشد بیمه به منزله رشد یکی از زیر بخش های مهم بخش خدمات، باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد و اقتصاد کشور را به سمت توسعه فعالیت های تولیدی متنوع سوق می دهد.
هدف از آموزش انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر سیاست های آزاد سازی و خصوصی سازی بر عملکرد صنعت بیمه در ایران می باشد. به منظور بررسی این رابطه ، رویکرد های آماری و اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته و برای بررسی رابطه میان دو متغییر از روش خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر رابطه مثبت و معنی دار میان متغیر های آزاد سازی و خصوصی سازی در بلندمدت است و وجود فرضیات این تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت میان متغیرهای خصوصی سازی و آزادسازی تأیید می گردد این بدان معناست که این دو متغیر باعث رونق صنعت بیمه می شود.

دانلود

موضوع:

بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر رویکرد زمان- خرید (ST)

چکیده:

از آنجائیکه تبیین تابع تقاضای پول مناسب برای ایران، و مقایسه مقدار واقعی آن با مقدار بهینه پول می‎تواند راهنمای دقیقی برای سیاست‎گذاران در جهت تعیین میزان تقاضای کاذب برای پول، و بررسی سیاست‎های پولی گذشته باشد، لذا تحقیق پیش روی، در پی یافتن پاسخی برای این دو پرسش اساسی است که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل دهنده تابع تقاضای پول در ایران وجود دارد یا خیر؟ و دوم اینکه، تقاضای پول بهینه تابع چه متغیرهایی می باشد؟ از این رو، هدف از آموزش انجام این پژوهش، بررسی تابع تقاضای پول در ایران و همچنین مقدار بهینه آن و در نهایت، مقایسه آن دو با یکدیگر می¬باشد.

برای نیل به این مقصود، در بخش اول، با بررسی ادبیات مربوط به توابع تقاضای پول، از میان انواع مدل‎های مختلف، مدل زمان خرید که بر وسیله مبادله بودن پول تأکید بیشتری دارد و برای اقتصاد ایران مناسب‎تر است، انتخاب گردیده و تابع تقاضای پول مربوطه استخراج گردید. سپس این تابع با استفاده از داده‎های موجود برای سال‎های 1357 تا 1387، و با بکارگیری رویکرد وقفه‎های توزیعی خود رگرسیونی (ARDL) برای دو تعریف محدود و وسیع پول برآورد گردید. نتایج حاکی از ارتباط بلندمدت بین پول و متغیرهای درآمد و نرخ سود علی‎الحساب می‎باشد.

همچنین، با اطمینان 95 درصد می‎توان ادعا کرد که تقاضای نقدینگی (پول با تعریف وسیع) در سال‎های مورد بررسی، باثبات‎تر از تقاضای پول با تعریف محدود می‎باشد. این نتیجه بیان می کند که یکی از شروط لازم جهت هدفگذاری تورم و انتخاب متغیر پول به عنوان متغیر تحت کنترل بانک مرکزی، که همانا ثبات تابع تقاضای پول است، محیاست. در بخش دوم، ترکیبی از سه هدف کنترل تورم، هموارسازی تولید و تراز تجاری در چارچوب یک قاعده بهینه پولی، طراحی و رشد حجم بهینه نقدینگی تعیین شد.

در نهایت با مقایسه مقدار رشد بهینه نقدینگی با مقدار رشد واقعی و مقدار رشد تقاضای نقدینگی مشخص گردید که در تمامی سال‎های مورد بررسی این مقدار کمتر از مقدار نقدینگی واقعی موجود در جامعه و مقدار تقاضای پول مورداستفاده در این تحقیق بوده است؛ دلیل آن را می‎توان وجود تقاضای کاذب در ایران به منظور ورود به بازارهای مالی دیگر و واکنش سیستم بانکی در جهت پوشش این تقاضا دانست.

دانلود 

موضوع:

همگرایی سطح زندگی در استان¬های منتخب ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی همگرایی سطح زندگی در استان¬های ایران طی سال¬های 1379-1391 است. برای این منظور از روش رگرسیون داده¬های تابلویی استفاده شده است. فرضیه¬ی همگرایی یکی از نتایج الگوی رشد نئوکلاسیک است .بررسی همگرایی و کاهش شکاف درآمدی برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه برخوردار است. در این پژوهش سه نوع همگرایی مورد بررسی قرار گرفته است. همگرایی بتای مطلق با استفاده از متغیر درآمدسرانه¬ی واقعی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای بررسی همگرایی بتای شرطی، سهم کشاورزی و سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی استان¬ها و تسهیلات پرداختی بانک¬ها به بخش خصوصی به الگو افزوده شده است. نتایج نشان دادندکه همگرایی بتای مطلق و شرطی طی دوره¬ی مورد بررسی رد نشد. همگرایی سیگما نیز با استفاده از واریانس درآمدسرانه¬ی استان¬ها مورد بررسی قرار گرفته است که روند نزولی داشته است. نشان می¬دهد پراکندگی درآمد سرانه در استان¬های ایران کاهش یافته است و همگرایی سیگمارد نشد.

توزیع اعتبارات عمرانی دولت به مناطق کمتر توسعه یافته و پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی به منظور سرمایه¬گذاری در این مکان¬ها از جمله پیشنهادهای این پژوهش محسوب می¬شوند.

دانلود

موضوع:

ساختار مالیاتی و شاخص های اقتصادی در کشورهای D8 بر اساس تحلیل هم انباشتگی پنل

چکیده:

گسترده شدن تعهدات دولت ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه کرده است که دولت ها را بر آن می دارد تا از راه های گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نماید. در این راستا مالیات به عنوان یکی از مهم ترین راه های تأمین مالی همیشه مورد توجه بوده است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه سعی دارد تا به بررسی ساختارهای مالیاتی بر شاخص های اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی در کشورهای D8 در بازه زمانی 1995-2013 با استفاده از روش FMOLS و DOLS بپردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رابطه مثبت ما بین سرمایه گذاری، صادرات و مالیات بر سود را با نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج نشان از وجود رابطه منفی ما بین حجم اشتغال نیروی کار با نرخ رشداقتصادی می باشد و ضرایب مالیات بر ثروت و درآمد و همچنین مالیات بر مصرف در هر دو مدل از لحاظ ضریب احتمال معنی دار نمی باشد که برای کشور های D8 که در مسیر توسعه یافتگی قرار دارند، قابل دفاع است.

دانلود

موضوع:

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل

چکیده:

در این رساله با استفاده از مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چند متغیره ماهیت تعاملات بین بازدهی های بازار های سهام چهار کشور ایران، ایالات متحده، ترکیه و مالزی ارزیابی شده است. نتایج بر اساس داده های هفتگی شاخص سهام، از اکتبر 1997(مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388)، نشان می دهد که اثرات مثبت معناداری از بازدهی های بازار سهام ایالات متحده بر این بازارها به استثنای ایران تحمیل شده است.

همچنین شواهدی قوی مبنی بر وجود اثرات آرچ و گارچ خودی در چهار کشور مشاهده شد که نشان‏دهنده وجود اثر نوسانات خودی در چهار بازار می‏باشد. به دلیل وجود درجه پایینی از نوسانات همزمان در میان این کشورها، تشکیل سبد سهامی از سهام آنها با ریسک کمتر به سود می رسد.

دانلود

مشاوره در نوشتن پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه مشاورها به منظور مشاوره در نوشتن پایاننامه اقتصاد ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته اقتصاد ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره در نوشتن پایاننامه و طرح های پژوهشی رشته اقتصاد اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
6 + 26 =