شیوه نامه نگارش پایاننامه

شیوه نامه نگارش پایاننامه مقطع ارشد و دکتری

دانشگاه های مختلف کشور به منظور نگارش پایاننامه هر یک شیوه نامه ی مختلف خود را دارند. این شیوه نامه نگارش پایاننامه هر چند در جزئیاتی مانند بخش های پایاننامه ، نحوه مرجع دهی و … دارای تفاوت هایی هستند اما کلیات همگی آنها یکسان است. با این وجود موسسه مشاورها به منظور تقویت آگاهی دانشجویان و همچنین دسترسی آسان به این شیوه نامه ها تعدادی شیوه نامه نگارش پایاننامه مربوط به دانشگاه های مختلف گشور را در دسترس عموم قرار داده است.

چنانچه نام دانشگاه شما در لیست زیر وجود دارد می توانید به سادگی آن را دانلود نمایید و چنانچه دانشگاه شما شیوه نامه مخصوص به خود را ندارد به منظور سهولت در آموزش انجام نگارش پایاننامه می توانید یکی از موارد زیر را جهت آموزش دانلود نموده و حتی با ایجاد تغییرات در آنها به سادگی از آنها استفاده نمایید.

از امتیازات شیوه نامه های زیر این است که آموزش انجام فهرست گذاری (هدینگ بندی) قبلا صورت گرفته و صرفا با تغییر نوع و اندازه فونت مورد نظر در WORD می توانید به سادگی فهرست گذاری را برای پایاننامه خود آموزش انجام دهید.

همچنین نمونه های استانداردی از مطالبی همچون ذکر مراجع در انتهای اغلب این شیوه نامه ها وجود دارد.

از سایر امتیازات این فایل ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

قرار گرفتن صفحات بسم ا… شروع

قرار گرفتن صفحات تقدیم و تشکر

قرار گرفتن فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست اشکال

آموزش انجام صفحه بندی درست با توجه به صفحاتی که با حروف الفبا شماره گذاری شده اند

قرار گرفتن صفحات پیوست در انتهای متن

قرار گرفتن صفحات چکیده فارسی و انگلیسی در ابتدا و انتهای متن

قرار گرفتن صفحه مشخصات پایاننامه در ابتدا و انتهای متن

تعریف عنوان اشکال و جداول به صورت نمونه استاندارد

آموزش فرمول نویسی درست و شماره گذاری فرمول ها

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه اهواز دانشکده پرستاری و مامایی

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه ارومیه دانشکده فنی و مهندسی

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه الزهرا

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه ایلام

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه زنجان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه زنجان دانشکده مهندسی عمران

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه شیراز

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه صنعتی اصفهان

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه صنعتی شاهرود

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی کشاورزی

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی مکانیک

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه گنبد کاووس

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه لرستان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه ملایر

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه یاسوج

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه یزد

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخص پژوه(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه اصفهان(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه بوعلی سینا همدان(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه بین المللی امام خمینی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه پردیس قم(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه تبریز(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه تربیت مدرس(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه تهران دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه تهران(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه زابل(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه زنجان(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه شهرکرد(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دانشکده فنی و مهندسی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه شهید باهنر کرمان(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه شهیدبهشتی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه شیراز(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه صنعتی سهند(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه صنعتی شریف(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه صنعتی مالک اشتر(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه علامه طباطبایی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه علم و صنعت ایران(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران دانشکده پزشکی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی دانشکده بهداشت(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه قم(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه گیلان(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه محقق اردبیلی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  رساله دکتری-پژوهشگاه دانش های بنیادی

دانلود شیوه نامه  رساله دکتری-دانشگاه گنبد کاووس

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده مدیریت

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشکده فنی و مهندسی

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

دانلود شیوه نامه  رساله دکتری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندرانزلی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشکده علوم انسانی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردستان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان(همچنین رساله دکتری)

دانلود شیوه نامه  پایاننامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد(همچنین رساله دکتری)