بیان مسئله در پروپوزال و پایاننامه

بیان مسئله در پروپوزال و پایاننامه

به بخش مهمی از پروپوزال که فلسفه وجودی موضوع پژوهش را توضیح می دهد، بیان مسئله گویند. این قسمت ارتباط موثری با روش تحقیق و اهداف پژوهشی دارد به این معنی که پژوهشگر در بیان مسئله باید بتواند اهداف خود را شرح دهد و بیان کند که قصد آموزش انجام چه کاری را دارد. چنانچه بیان مسئله به خوبی نوشته شود می تواند پایه خوبی برای آموزش انجام پروپوزال باشد. بدیهی است یک پروپوزال قوی می تواند در آموزش انجام پایاننامه ارشد تسریع ایجاد کند.

بیان مسئله در پروپوزال

بیان مسئله دارای دو بخش اصلی است:

تشریح مسئله

در این بخش محقق باید موضوع و مسئله مورد نظر را به صورت خلاصه شرح داده و سپس توضیح دهد که به چه هدفی می خواهد برسد و وضعیت مطلوب مورد نظر کدام است.

بیان وضع مطلوب

وضع مطلوب در واقع هدف پژوهشگر از حل مسئله است. ایده آل پژوهشگر در حل مسئله را وضع مطلوب گویند و باید به روشنی بیان شود.

مراحل بیان مسئله

  • تعریف مسئله: ارائه شواهدی از مسئله و مشکل موجود به طور واضح و روشن
  • اهمیت مسئله: نشان دادن اهمیت و ابعاد مختلف مشکل به همراه ارائه راه حل های موجود
  • عوارض تداوم مسئله: شناسایی مشکلات ناشی از حل نشدن مسئله در آینده
  • تحلیل مسئله: شناسایی منشا به وجود آمدن مشکل و ذکر عوامل به وجود آورنده آن بادلیل و برهان کافی.
  • لزوم اجرای پژوهش: تشریح  فواید ناشی از حل مسئله و تفصیل لزوم اجرای طرح برای جامعه.

لازم به ذکر است که یک بیان مسئله قوی باید بتواند موضوع اصلی پژوهش را با ذکر جزئیات تجزیه تحلیل کند و در برگیرنده فرضیات پژوهش، روش تحقیق و اهمیت موضوع تحقیقاتی باشد و در آخر به پژوهش های  پیشین مرتبط با موضوع تحقیق اشاره کند.نوشتن پروپوزال با رعایت این نکات شکل کامل تری خواهد داشت و در نهایت پژوهشگر می تواند 2 الی 3 صفحه از پروپوزال را به بیان مسئله اختصاص دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
28 + 15 =