شیوه صحیح انتخاب عنوان پایاننامه

شیوه صحیح انتخاب عنوان پایاننامه

عنوان پایاننامه اولین قسمتی است که دیده می شود ضروری است در انتخاب عنوان پایاننامه معیارهایی اصولی را به کار گرفت تا بتوان عملکرد بهتری ارائه داد. تدوین و نگارش پایاننامه کار ساده‌ای نیست و مستلزم تحقیق و پژوهش بسیاری است. عنوان یک پایاننامه می‌تواند نشان‌دهنده تلاش‌های شما باشد.این مطلب در ارتباط با انتخاب موضوع پایاننامه نیست و به ذکر اصول انتخاب عنوان صحیح بسنده می کند.

اصول انتخاب عنوان تأثیرگذار

انتخاب عنوان پایاننامه

الف- عنوان خاص

عنوان پایاننامه باید خاص باشد. عنوان موضوع پایاننامه نیست بلکه می‌تواند نشان‌دهنده موضوع باشد. با توجه به موضوع پایاننامه، عنوان اختصاصی و محدودی را ایجاد کنید. عناوین کلی که دربرگیرنده طیف وسیعی باشند مناسب پایاننامه نیست.

ب-طول عنوان پایاننامه

عناوین بسیار کوتاه یا بسیار بلند، به لحاظ نگارشی صحیح نیست و پایاننامه را ضعیف نشان می‌دهد. عناوین 4-2 کلمه‌ای گویا نیست و عناوین 18 کلمه‌ای و بیشتر نیز داستان پردازی است. در انتخاب عنوان بهتر است 12-8 کلمه اختصاصی و واضح را به‌کارگیرید.

ج-نقش متغیرها در انتخاب عنوان پایاننامه

در هر تحقیقی متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارند. در انتخاب عنوان پایاننامه متغیرهای بنیادی را لحاظ کنید. برای مثال: نقش ریز گردها در بیماری‌های ریوی مناسب‌تر از عوامل مؤثر بر بیماری‌های ریوی است.در اینجا هردو متغیر مستقل و وابسته در عنوان استفاده شده است.

د-علائم اختصاری و فرمول

عنوان پایاننامه باید روشن و مشخص باشد. به کارگیری هرگونه علائم اختصاری، فرمول، کد و یا رمز در عنوان می‌تواند موجبات دشواری را فراهم کند.

ه-وضوح بیان درعنوان

کلمات غیرضروری، کنایه‌آمیز، دوپهلو، غلو بیش‌ازحد کمکی به پایاننامه نمی‌کند. عنوان باید روشن، واضح، شفاف و مرتبط با موضوع پایاننامه باشد.

و-نقش زمان و مکان در عنوان

با توجه به موضوع پایاننامه ، زمان و مکان تحقیق را در عنوان ذکر کنید. این مورد بیشتر در پایاننامه‌هایی با موضوعات پژوهشی –توصیفی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از پایاننامه ها بر روی جامعه آماری مشخص در منطقه ای خاص تحقیقاتی را داشته اند که باید به طور دقیق نام شهر و سال تحقیق ذکر شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
4 + 20 =